Menu
Regulamin

 

 

 1. Informacje ogólne
  1. Sklep działa pod adresem charlotta.com.pl
  2. Właścicielem Sklepu jest Magdalena Piechowiak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: ORNAMENTI, Magdalena Piechowiak
   Dane:
   • adres: ul.Szymanowskiego 9, 64-800 Chodzież
   • tel.887 606 942
   • NIP:9462219128
   • e-mail: charlotta.bizz@gmail.com
  3. Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i określa zasady funkcjonowania Sklepu, w tym zasady sprzedaży Produktów.
  4. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów lub Umowy jest zapoznanie się przez Klienta z treścią Regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu.
  5. Charlotta.com.pl posiada wszelkie prawa niezbędne do prezentowania Produktów w ramach prowadzonego Sklepu.
 2. Definicje
  1. Regulamin – niniejszy regulamin, określający sposób zawierania i wykonywania Umów i Umów Sprzedaży , który stanowi ich integralną część;
  2. Charlotta.com.pl - Magdalena Piechowiak prowadząca dzialalność gospodarczą pod nazwą CHARLOTTA Magdalena Piechowiak
  3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także jednostka organizacyjna i osoba prawna mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która poprzez dokonanie prawidłowej Rejestracji w Sklepie zawarła z charlotta.com.pl Umowę, w wyniku której utworzone zostało przypisane do niej Konto i możliwe jest zawieranie Umów Sprzedaży;
  4. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta dobrowolnie przez Klienta z charlotta.com.pl z chwilą potwierdzenia Rejestracji, prowadząca do stworzenia Konta;
  5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży wskazanych w Sklepie Produktów zawierana pomiędzy charlotta.com.pl a Klientem na zasadach określonych w Regulaminie;
  6. Konto – zbiór zasobów i uprawnień danego Klienta w Sklepie prowadzony przez charlotta.com.pl , w którym gromadzone są dane osobowe Klienta, umożliwiające szybszą identyfikację Klienta w Sklepie;
  7. Produkty – wystawione przez ornamenti.pl dekoracje ścienne, lustra i zegary prezentowane w Sklepie i będące przedmiotem Umów Sprzedaży;
  8. Sklep – prowadzony przez charlotta.com.pl internetowy serwis transakcyjny, w ramach którego możliwe jest zawieranie Umów Sprzedaży między charlotta.com.pl a Klientami, których przedmiotem są Produkty;
  9. Rejestracja – procedura prowadząca do utworzenia Konta umożliwiającego późniejszą identyfikację Klienta podczas korzystania ze Sklepu na podstawie loginu i hasła podanego przez Klienta;
  10. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  11. Konsument – konsument w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny.
 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną
  1. Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez charlotta.com.pl obejmuje w szczególności dostęp do platformy transakcyjnej, w ramach której możliwe jest zawarcie Umowy Sprzedaży Produktów.
  2. charlotta.com.pl prowadzi Konta Klientów i udostępnia przestrzeń serwerową w celu umieszczania w niej przez Klientów danych służących do ich identyfikacji i do zawierania Umów i Umów Sprzedaży.
  3. Klient w celu korzystania ze Sklepu musi dysponować urządzeniem spełniającym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się charlotta.com.pl Urządzenie to musi więc w szczególności pozwalać na dostęp do sieci Internet oraz posiadać program służący do przeglądania jej zasobów, obsługujący technologię Plików „cookies”, oraz konto poczty e-mail.
  4. W zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, charlotta.com.pl może wprowadzić do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, Pliki „cookies”. Pliki „cookies” umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta i są wykorzystywane przez charlotta.com.pl w celu ułatwienia korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów w Sklepie. Klient może w każdym momencie włączyć lub wyłączyć możliwość korzystania przez charlotta.com.pl z Plików „cookies” poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej.
 4. Korzystanie ze Sklepu
  1. Możliwość nabycia Produktów posiadają zarejestrowani Klienci, tj. podmioty posiadające Konto w Sklepie. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne.
  2. W celu rozpoczęcia procesu Rejestracji Klient podaje następujące dane: login, hasło, adres e-mail, imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu oraz w przypadku Klientów, którzy prowadzą działalność gospodarczą - firmę lub nazwę oraz NIP.
  3. Następnie Klient akceptuje Regulamin, zaznaczając pole: „Akceptuję regulamin”.
  4. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń o następującej treści:
   • zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia,
   • dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Sklepu,
   • dane osobowe przedstawione w ramach procesu Rejestracji podane zostały dobrowolnie, są prawdziwe i zgodne z prawem.
  5. Po dokonaniu powyższych czynności, Klient otrzymuje wiadomość e-mail na wskazany adres z prośbą potwierdzenia Rejestracji poprzez kliknięcie na link aktywacyjny. Potwierdzenie Rejestracji powoduje aktywację Konta Klienta. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy między Klientem a charlotta.com.pl na czas nieoznaczony, której przedmiotem jest dostęp do usług świadczonych przez charlotta.com.pl i prowadzenie Konta Klienta.
  6. charlotta.com.pl tworzy dla Klienta Konto przypisane do wskazanego w procesie Rejestracji loginu i hasła. Klient uzyskuje dostęp do Konta po wpisaniu przypisanego mu loginu i hasła w odpowiednich polach na stronie internetowej („zaloguj się”).
  7. Klient może zmienić dane wskazane w punkcie IV.1.2. powyżej, podane w procesie Rejestracji. W tym celu po zalogowaniu powinien wybrać opcję „twój profil”, gdzie w zakładce „edytuj dane” możliwa jest ich modyfikacja. Klient posiada również dostęp do historii złożonych zamówień.
  8. Klient może rozwiązać Umowę zawartą z charlotta.com.pl dotyczącą określonego Konta, bez wskazania przyczyny, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, poprzez wysłanie wiadomości e-mail z tematem: „Rezygnacja z prowadzenia Konta” na adres: charlotta.bizz@gmail.com. Po upływie okresu wypowiedzenia, charlotta.com.pl usunie Konto Klienta. Żądanie przez Klienta usunięcia jego danych osobowych, o których mowa w punkcie IV.1.2. powyżej, jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy za wypowiedzeniem, zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu.
  9. Z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w związku z naruszeniem przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Umowa może zostać rozwiązana przez charlotta.com.pl z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.
 5. Zawarcie Umowy Sprzedaży
  1. Zamówienia na Produkty mogą być składane w Sklepie oraz telefonicznie pod numerem: 887606942
  2. Zamówienia mogą być składane w Sklepie całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia składane telefonicznie odbierane są natomiast w Dni Robocze w godzinach od 08:00 do 20:00
  3. Umowy Sprzedaży w Sklepie zawierane są w poniższy sposób:
   • Klient dokonuje wyboru konkretnego Produktu i dodaje Produkt do Koszyka. Po dodaniu Produktu do Koszyka, Klient może kontynuować zakupy, zaktualizować Koszyk lub przejść dalej celem zawarcia Umowy Sprzedaży;
   • Klient dokonuje Rejestracji lub - jeśli posiada już Konto - loguje się, zatwierdza zawartość Koszyka i w celu zawarcia Umowy Sprzedaży klika w polu: „finalizacja zamówienia”;
   • następnie Klient wybiera formę płatności oraz dostawy poprzez wskazanie jednej z dostępnych opcji;
   • po zrealizowaniu powyższych kroków, Klient potwierdza złożone zamówienie poprzez kliknięcie w polu: „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
   • charlotta.com.pl wysyła na adres e-mail Klienta, podany w procedurze Rejestracji, potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie określa szczegóły zamówienia (wskazanie Produktu, jego ceny, kosztu przesyłki, sumy całkowitej, sposobu dostawy i płatności). Jeśli Klient wybrał płatność w drodze przedpłaty na rachunek bankowy charlotta.com.pl , e-mail zawiera również dane rachunku bankowego charlotta.com.pl
   • Klient zatwierdza złożone zamówienie poprzez kliknięcie na link aktywujący, znajdujący się wiadomości e-mail charlotta.com.pl o której mowa w punkcie e) powyżej. W tym momencie, z zastrzeżeniem punktu V.1.8., następuje zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a charlotta.com.pl
  4. charlotta.com.pl dopuszcza alternatywnie następujące formy płatności:
   • przedpłata na rachunek bankowy
   • wpłata na paypal
   • platność gotówką
  5. W razie złożenia zamówienia przez Klienta drogą telefoniczną, Umowy Sprzedaży zawierane są w następujący sposób:
   • Klient podaje dane: imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, numer telefonu oraz w przypadku Klientów, którzy prowadzą działalność gospodarczą - firmę lub nazwę oraz NIP;
   • Klient wskazuje wybrany Produkt, formę płatności oraz dostawy;
   • charlotta.com.pl wysyła na adres e-mail Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie określa szczegóły zamówienia (wskazanie Produktu, jego ceny, kosztu przesyłki, sumy całkowitej, sposobu dostawy i płatności). Jeśli Klient wybrał płatność w drodze przedpłaty na rachunek bankowy, e-mail zawiera również dane rachunku bankowego;
   • Klient zatwierdza złożone zamówienie poprzez wysłanie do ornamenti.pl zwrotnej wiadomości e-mail o treści: „zatwierdzam zamówienie”. W tym momencie, z zastrzeżeniem punktu V.1.8., następuje zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a charlotta.com.pl
  6. W przypadku płatności w formie przedpłaty przelewem bankowym na rachunek charlotta.com.pl/ Umowa Sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem rozwiązującym w postaci braku zapłaty ceny przez Klienta w terminie 7 dni od potwierdzenia złożenia zamówienia przez Klienta. Brak zapłaty ceny przez Klienta w terminie, spowoduje rozwiązanie Umowy Sprzedaży bez konieczności składania przez Strony dodatkowych oświadczeń, chyba że charlotta.com.pl i Klient postanowią inaczej.
  7. Czas realizacji zamówienia uwzględniający czas przygotowania Produktu i dostawę wynosi do 7 dni roboczych.
  8. Produkty, stanowiące przedmiot Umowy Sprzedaży, dostarczane są za pośrednictwem poczty polskiej pod adres wskazany przez Klienta w procesie Rejestracji. Koszt wysyłki wynosi 6,80 dla przesyłki poleconej za pośrednictwem poczty polskiej. Kupując w naszym sklepie udzielasz nam jednorazowego pełnomocnictwa na zawarcie umowy o świadczenie usług w Twoim imieniu i na Twój rachunek z Pocztą Polską w celu przesłania za jej pośrednictwem zakupionego towaru. Przekazane na ten cel środki pieniężne nie stanowią dodatkowego dochodu sprzedającego. Pełnomocnictwo w żaden sposób nie obciąża dodatkowo kupującego”. Działając na podstawie uzyskanego pełnomocnictwa przekazujemy jedynie pieniądze kupującego Poczcie Polskiej nie wykazując ich w dokumentach księgowych po stronie przychodów ani po stronie kosztów.
  9. Produkty mogą zostać odebrane przez Klienta osobiście w siedzibie charlotta.com.pl po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu odbioru
  10. Zmiany w prezentowanym asortymencie Produktów i ich cenach pozostają bez wpływu na Umowy Sprzedaży zawarte przed dokonaniem tych zmian. charlotta.com.pl może organizować akcje promocyjne, w ramach których przeznacza do sprzedaży ograniczoną liczbę Produktów.
  11. Ceny produktów sprzedawanych w charlotta.com.pl są cenami brutto.
 6. Postępowanie reklamacyjne
  1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez charlotta.com.pl lub są realizowane w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres charlotta.bizz@gmail.com
  2. Reklamacja Klienta w związku z niezgodnością Produktu z Umową Sprzedaży może zostać złożona charlotta.com.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres charlotta.bizz@gmail.com i powinna określać co najmniej:
   • dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację;
   • zarzuty do przesłanego Produktu stanowiącego przedmiot Umowy Sprzedaży;
   • żądany przez Klienta sposób usunięcia zarzucanego naruszenia (wymiana Produktu na produkt wolny od wad, usunięcie wady, obniżenie ceny, odstąpienie od Umowy Sprzedaży, chyba że wada jest nieistotna).'
  3. charlotta.com.pl udzieli elektronicznej odpowiedzi na reklamację na adres wskazany przez Klienta w ramach Rejestracji, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, charlotta.com.pl zwraca się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  4. Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
  5. Prawo odstąpienia wykonywane jest poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
  6. Sklep dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny Produktu wraz z kosztami dostawy Produktu do Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Koszt odesłania Produktu pokrywa Klient i nie podlega on zwrotowi.
 7. Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych Klientów jest charlotta.com.pl który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.
  2. charlotta.com.pl przetwarza dane osobowe Klientów w zakresie dotyczącym praw i obowiązków wynikających z umów zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym w celu wykonania tych umów i ich rozliczenia, a w pozostałym zakresie jedynie po uzyskaniu odpowiednich zgód.
  3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.
 8. Postanowienia końcowe
  1. charlotta.com.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
  2. O zmianie Regulaminu charlotta.com.pl poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu. Informacja, o której mowa w poprzednim zdaniu, będzie wskazywać, które postanowienia Regulaminu ulegają zmianom, oraz na czym polegają te zmiany. Do informacji zostanie dołączony tekst jednolity zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania jej do wiadomości Klientów. Do Umów Sprzedaży zawartych przed tą datą zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia Umów Sprzedaży.
  3. W przypadku zmiany Regulaminu przez charlotta.com.pl Klient może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu.
  4. Prawem właściwym dla Umów i Umów Sprzedaży zawieranych na podstawie postanowień Regulaminu jest prawo polskie.

„Od 15 lutego 2016 r. Klient może korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą z Klientem umową, która znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nasz adres poczty elektronicznej to: ornamenti.pl@gmail.com

View desktop version
Sklep internetowy Shoper.pl